Po zakończeniu szkolenia oraz zdanym Egzaminie uzyskują Państwo Zaświadczenie MEN oraz Certyfikat z kodem wg klasyfikacji zawodu MPiPS 121101 Główny Księgowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Na podstawie Dz.U. 2014 poz. 768 – Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych uzyskują Państwo uprawnienia do samodzielnego prowadzenia Księgowości Przedsiębiorstw rozliczających się w oparciu o Księgi Handlowe/ Księgi Rachunkowe.

Cel szkolenia:


Poszerzenie kwalifikacji zawodowych o szereg elementów wymaganych na stanowisku Głównego Księgowego. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z naciskiem na praktykę z aktualnymi Ustawami, Rozporządzeniami oraz rzetelnie opracowanymi materiałami szkoleniowymi. Jako Główny Księgowy z łatwością zarządzać będą Państwo działami finansowo-księgowymi w każdym przedsiębiorstwie.

Forma szkolenia:


Kurs oparty jest na praktycznych ćwiczeniach oraz warsztatach, co czyni zajęcia efektywnymi, ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia. Szkolenie prowadzone jest na poziomie zaawansowanym. Nasi Trenerzy Specjaliści wybitnej klasy, Główni Księgowi, Biegli Rewidenci, Praktycy potrafiący doskonale przekazać posiadaną wiedzę, co jest potwierdzane w ankietach ewaluacyjnych oraz uzyskanych Referencjach.

Grupa docelowa:


Kurs dedykowany jest dla czynnych księgowych, osób z praktyką w księgowaniu na Księgach Handlowych, jak również dla absolwentów Samodzielnego Księgowego ukończonego w naszym Centrum.

Program szkolenia:


Dzień I:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 • Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa
 • Odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE PODMIOTÓW ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W UJĘCIU PODATKOWYM I BILANSOWYM (USTAWA O RACHUNKOWOŚCI)

 • Ustalenie wartości początkowej oraz stawek amortyzacyjnych
 • Wartość firmy

Dzień II:

ŚRODKI TRWAŁE W UJĘCIU PODATKOWYM ORAZ BILANSOWYM (USTAWA O RACHUNKOWOŚCI)

 • Ustalenie wartości początkowej oraz stawek amortyzacyjnych
 • Remonty i ulepszenia
 • Dotacje i darowizny
 • Leasing
 • Straty w majątku trwałym
 • Odpisy z tytułu utraty wartości
 • Inwentaryzacja
 • Środki trwałe w budowie

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI

 • Wycena
 • Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych
 • Amortyzacja

Dzień III:

KAPITAŁY I FUNDUSZE

 • Fundusze/ kapitały w zależności od formy prawnej
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ŚRODKI PIENIĘŻNE

 • Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych
 • Różnice kursowe  – ewidencja księgowa (bilansowa i podatkowa)

Dzień IV:

RZECZOWY MAJĄTEK OBROTOWY

 • Wycena na moment początkowy i na dzień bilansowy
 • Rozliczenie niedoborów i nadwyżek
 • Obrót materiałowy i towarowy, produkcja

Dzień V:

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH

 • Połączenie
 • Podział
 • Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa
 • Sprzedaż/Zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • Jednostka w warunkach upadłości likwidacyjnej

Dzień VI:

ROZRACHUNKI SZCZEGÓLNEGO RODZAJU

 • Rozrachunki z tytułu sprzedaży wierzytelności
 • Rozrachunki z tytułu leasingu
 • Rozrachunki z pracownikami, w tym z tytułu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
 • Pozostałe rozrachunki wycena rozrachunków

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE I BIERNE

Dzień VII:

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Obowiązki podatników dotyczące VAT

Ewidencja podatku

SPRAWOZDANIA FINANSOWE – ZASADY SPORZĄDZANIA, CECHY

Dzień VIII:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 • Tworzenie RZIS w wersji porównawczej i kalkulacyjnej
 • Wynik w ujęciu rachunkowym a podstawa opodatkowania , ustalenie różnic i ich ujęcie

BILANS

 • Charakterystyka zestawienia
 • Zadanie praktyczne

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

 • Charakterystyka zestawienia
 • Zadanie praktyczne

Dzień IX

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – CASH FLOW

 • Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdania.
 • Budowa i metody sporządzania rachunku cash flow (metoda bezpośrednia a metoda pośrednia)
 • Charakterystyka działalności i jej zakres przedmiotowy
 • Zadania praktyczne – tworzenie cash flow metodą bezpośrednią
 • Zadania praktyczne – tworzenie cash flow metodą pośrednią

Dzień X:

REZERWY W UJĘCIU BILANSOWYM (USTAWA O RACHUNKOWOŚCI) ORAZ PODATKOWYM

 • Rodzaje rezerw i ich ewidencja
 • Skutki podatkowe tworzenia , rozwiązania i  wykorzystania rezerw

PODATEK ODROCZONY


80 godzin praktycznych warsztatów z Głównym Księgowym/Biegłym Rewidentem – Praktykiem, liczne autorskie materiały szkoleniowe (segregator dokumentów księgowych), PENDRIVE z Programami: Symfonia oraz Płatnik, Rozporządzeniami, Ustawami, catering bez ograniczeń – kawa, herbata, ciastka, możliwość podejścia do Egzaminu, Bezpłatne Doradztwo Poszkoleniowe, komfortowe warunki nauczania

Liczba godzin szkolenia: 80

Zapytaj o więcej informacji:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Podczas zajęć Prowadzący podchodził do każdego z Uczestników, w profesjonalny i zrozumiały sposób tłumacząc omawiane zagadnienia. Praktyczne umiejętności nabyte w trakcie szkolenia okazały się niezwykle przydatne zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Jacek Skarbek
Prezes Zarządu GIWK Sp. z o.o., Gdańsk

Cechą szkolenia była wysoka jakość, profesjonalizm i rzetelność wykonania.

Marek Dąbrowski
Dyrektor North Cape Minerals Sp. z o.o., Gdańsk

Kurs został przeprowadzony w profesjonalny sposób, zgodnie z programem i harmonogramem. Przygotowanie kursu, materiały dydaktyczne dla uczestnika, podejście i zaangażowanie trenera w prowadzenie zajęć, a także wyposażenie sali szkoleniowej były na najwyższym poziomie.

Janina Borkowska
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Puck

Osoby prowadzące zajęcia wykazały się szeroką wiedza i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień, jak również przyjaznym podejściem do szkolonych osób. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć.

Lidia Krawiecka-Nacewicz
DCT, Tczew

Wiedza przekazana naszym pracownikom została w pełni wykorzystana na poszczególnych stanowiskach prac, a profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe wykorzystywane są nadal przez uczestników kursu.

Aleksandra Dziewit
Kierownik Działu Doskonalenia Systemu Zarządzania ZIAJA LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress