Po zakończeniu szkolenia oraz zdanym Egzaminie uzyskują Państwo  Zaświadczenie MEN oraz Certyfikat wg klasyfikacji zawodu MPiPS:  Kierownik Działu Kadr i Płac (kod zawodu 121201).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy Uczestników do pracy w działach personalno – kadrowo – płacowych. Na poziomie zaawansowanym nauczymy, w jaki sposób prowadzić kadry i płace Mikro, Małych oraz Średnich Przedsiębiorstw, własnych działalności gospodarczych oraz Dużych Przedsiębiorstw

W ramach szkolenia Uczestnicy mają możliwość usystematyzowania oraz rozszerzenia wiedzy na poziomie zaawansowanym z zakresu aktualnych przepisów prawa pracy jak i z dziedziny ubezpieczeń społecznych. Udoskonalimy umiejętności rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych. Pracujemy jak zawsze metodą warsztatową z naciskiem na praktykę. Gwarantujemy zadowolenie z udziału w zajęciach, pozyskanie szerokiej wiedzy oraz licznych narzędzi ułatwiających pracę.

Forma szkolenia:


Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową przez Profesjonalnego Trenera, Praktyka z zawodu Specjalistę ds. Kadr i Płac z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, potrafiącego w ciekawy sposób przekazać swoją wiedzę. Zakończenie zajęć wiąże się z poznaniem wielu przydatnych wskazówek, uzyskaniem bardzo przydatnych skryptów oraz Certyfikatem wraz z wymienionym pełnym programem zajęć.
Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób, którzy chcą zweryfikować oraz uporządkować swoją wiedzę. Uczestnikami Kursu mogą być osoby, które są absolwentami I stopnia Kadr i Płac oraz osoby pracujące w działach kadrowo- płacowych.

Liczba godzin szkolenia: 32

Program szkolenia:


MODUŁ I: Prawo pracy

 • Prowadzenie ewidencji związanej z zatrudnieniem pracownika (prowadzenie akt osobowych, rejestry badań lekarskich, itp.)
 • Sporządzanie umów o pracę (z uwzględnieniem różnych rodzajów umów o pracę)
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności (urlopy, choroby, nieobecności nieusprawiedliwione, na żądanie, itp.)
 • Ewidencje i rozliczenie czasu pracy (harmonogramy czasu pracy, rozliczanie po zakończeniu okresu rozliczeniowego)
 • Rozwiązywanie umów o pracę (przy zastosowaniu różnych trybów zakończenia umowy o pracę)
 • Sposób wydawania, ewentualnego prostowania świadectwa pracy

MODUŁ II: Ubezpieczenia społeczne + Program PŁATNIK

 • Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • Podleganie ubezpieczeniom przez osoby na urlopach rodzicielskich
 • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń
 • Zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, fundusze pozaubezpieczeniowe
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych (wystawianie rachunków do umów o dzieło, zlecenia, etc.)

MODUŁ III: Wynagrodzenia + Program PŁATNIK

 • Wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby (wynagrodzenie chorobowe + zasiłki)
 • Wyliczanie innych składników wynagrodzenia (premie, godziny nadliczbowe, ekwiwalenty, dodatki za pracę w porze nocnej, itp.)
 • Rozliczanie potrąceń od wynagrodzenia netto (zajęcia wynagrodzenia, inne świadczenia)
 • Sporządzanie listy płac i weryfikowania poprawności naliczeń w powiązaniu z deklaracja miesięczną ZUS DRA
 • Rozliczanie osób przebywających na urlopach rodzicielskich
 • Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników etatowych
 • Sporządzanie deklaracji PIT 11, PIT 4R
 • Rozliczanie wpłat na PFRON (obowiązki, deklaracje, obniżenia wpłat)
 • Rozliczanie ZFŚS (zwolnienia podatkowe i składkowe, zasady tworzenia)
 • Zasady rozliczania korekt w związku z błędnym rozliczaniem wynagrodzeń.

Zapytaj o więcej informacji:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Prowadzący szkolenia wykazali się doskonała znajomością zagadnień z zakresu programu szkoleniowego oraz na bieżąco rozwiązywali problemy kursantów zawsze wnikliwie je analizując i omawiając. Uczestnictwo w kursach wzbogaciło nie tylko moją wiedzę teoretyczną z zakresu szkoleń, ale również i praktyczną.

Agnieszka Lendasz
Uczestniczka szkoleń kadrowo-płacowych

Według osób korzystających z kursu wykładowcę cechowało duże zaangażowanie, doświadczenie i profesjonalizm. Możemy z pełną odpowiedzialnością polecić i zachęcić do korzystania ze szkoleń organizowanych przez CDS…

Aneta Kurek
Samodzielny referent ds. kadrowych, Jednostka Wojskowa Nr 4651, Gdynia

Dzięki zajęciom praktycznym nasi pracownicy uzyskali nie tylko odpowiednia wiedzę, ale i doświadczenie

Anna Szczerbowicz-Wieczór
Główny Specjalista PU-H MITEL, Mława

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress