Kurs jest Akredytowany przez Kuratora Oświaty, Minister Edukacji Narodowej: Nr: WR.546.25.2011.EKG, 24/2011.

Po zakończeniu szkolenia oraz zdanym Egzaminie uzyskują Państwo Zaświadczenie MEN

oraz Certyfikat wg klasyfikacji zawodu MPiPS:

Specjalista ds. Kadr (kod zawodu 242307) oraz Specjalista ds. Wynagrodzeń (kod zawodu 242310)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Cel szkolenia:


Przygotowanie bądź uzupełnienie Państwa wiedzy do pracy w działach personalno – kadrowo – płacowych. Korzyści wynikające z Kursu to między innymi: praktyczne opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji personalnej, płacowej, ZUS i podatkowej z wykorzystaniem systemów informatycznych, zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi mającymi wpływ na pracę kadry zarządzającej personelem.

Forma szkolenia:


Kurs oparty jest na praktycznych ćwiczeniach oraz warsztatach na Programach: Symfonia oraz Płatnik, co czyni zajęcia efektywnymi, ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia. Szkolenie prowadzone jest od podstaw przystępnym językiem. Nasi Trenerzy to nietylko Specjaliści wybitnej klasy, ale również Praktycy potrafiący doskonale przekazać posiadaną wiedzę, co jest potwierdzane w ankietach ewaluacyjnych oraz uzyskanych Referencjach.

Grupa docelowa:


Kurs skierowany jest do osób zarówno nie znających jeszcze zagadnień kadrowych jak i tych, którzy chcą zweryfikować, uporządkować swoją wiedzę.

Liczba godzin szkolenia: 64

Program szkolenia:


MODUŁ I: Prawo pracy + Program Symfonia

 • Zagadnienia z zakresu prawa pracy (ustawy, akty wykonawcze, akty wewnątrzzakładowe, itp.)
 • Zasady prowadzenia ewidencji kadrowo – płacowej (teczki osobowe, dokumentacja płacowa)
 • Formy nawiązania stosunku pracy: podmioty stosunku pracy, obowiązki pracodawcy związane z podpisaniem umów o pracę
 • Rodzaje umów o pracę oraz umowy dodatkowe (odpowiedzialność materialna, umowa o zakazie konkurencji).
 • Umowy cywilnoprawne. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
 • Odpowiedzialność materialna i porządkowa
 • Ewidencja czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej
 • Urlopy wypoczynkowe – omówienie rodzajów urlopów, zasady udzielania i odwoływania z urlopu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (podstawowe obowiązki pracodawcy, szkolenia)

MODUŁ II: Ubezpieczenia społeczne + Program Symfonia

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne)
 • Podział składki na ubezpieczenie emerytalne.
 • Kontynuacja ubezpieczeń. Zbieg tytułów do ubezpieczeń.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom przez osoby pobierające zasiłki macierzyńskie oraz przebywające na urlopie wychowawczym
 • Ubezpieczenie zdrowotne wysokość składek i zasady rozliczania, podstawy wymiaru
 • Zasady obliczania składek na Fundusz Pracy i FGŚP (podstawa wymiaru składek, okres opłacania)
 • Deklaracje rozliczeniowe i raporty imienne, identyfikatory numeryczne. Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa
 • Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowaną chorobą.
 • Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego.
 • Świadczenie rehabilitacyjne.
 • Zasiłek wyrównawczy
 • Zasiłek macierzyński. Zasiłek opiekuńczy
 • Rodzaje wynagrodzeń przyjmowanych do podstawy wymiaru (premie, nagrody)
 • Okresy, z których ustala się podstawę wymiaru, waloryzacja podstawy wymiaru
 • Program PŁATNIK nauka wypełniania formularzy przekazywanych do ZUS-u (dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe)

MODUŁ III: Wynagrodzenia + Program Symfonia oraz Płatnik

 • Systemy wynagrodzeń, regulaminy wynagradzania
 • Podstawowe formy wynagradzania (składniki płacowe, pora nocna, godziny nadliczbowe, choroba, urlop, wynagrodzenie za niepełny miesiąc, ekwiwalent za urlop)
 • Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP (ustalanie podstawy wymiaru, sposoby finansowania)
 • Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników etatowych (skala i ulga podatkowa, koszty uzyskania przychodu, pobór zaliczek)
 • Sporządzanie deklaracji PIT
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu umów cywilno – prawnych
 • Terminy i sposoby wypłacanie wynagrodzeń. Potrącenia z wynagrodzenia (pożyczki, zajęcia komornicze, alimentacyjne)

Certyfikat:


Kurs jest Akredytowany przez Kuratora Oświaty. Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej: „Kadry i Płace w oparciu o Programy: Symfonia oraz Płatnik” wraz z wymienionym programem. Dodatkowo istnieje możliwość podejścia do Egzaminu, po jego zdaniu uzyskują Państwo Certyfikat wg klasyfikacji zawodu MPiPS Specjalista ds. Kadr (kod zawodu 242307) oraz Specjalista ds. Wynagrodzeń (kod zawodu 242310).


8 dni praktycznych warsztatów ze Specjalistą – Praktykiem, liczne autorskie materiały szkoleniowe (segregator dokumentów kadrowo-płacowych), możliwość podejścia do Egzaminów, Bezpłatne Doradztwo Poszkoleniowe.

Zapytanie o więcej informacji:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Prowadzący szkolenia wykazali się doskonała znajomością zagadnień z zakresu programu szkoleniowego oraz na bieżąco rozwiązywali problemy kursantów zawsze wnikliwie je analizując i omawiając. Uczestnictwo w kursach wzbogaciło nie tylko moją wiedzę teoretyczną z zakresu szkoleń, ale również i praktyczną.

Agnieszka Lendasz
Uczestniczka szkoleń kadrowo-płacowych

Według osób korzystających z kursu wykładowcę cechowało duże zaangażowanie, doświadczenie i profesjonalizm. Możemy z pełną odpowiedzialnością polecić i zachęcić do korzystania ze szkoleń organizowanych przez CDS…

Aneta Kurek
Samodzielny referent ds. kadrowych, Jednostka Wojskowa Nr 4651, Gdynia

Dzięki zajęciom praktycznym nasi pracownicy uzyskali nie tylko odpowiednia wiedzę, ale i doświadczenie

Anna Szczerbowicz-Wieczór
Główny Specjalista PU-H MITEL, Mława

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress