Książka Przychodów i Rozchodów w oparciu o Programy: Symfonia oraz Płatnik

Kurs jest Akredytowany przez Kuratora Oświaty, Minister Edukacji Narodowej: Nr: WR.546.25.2011.EKG, 24/2011.

Po zakończeniu szkolenia oraz zdanym Egzaminie uzyskują Państwo Zaświadczenie MEN oraz Certyfikat z kodem wg klasyfikacji zawodu MPiPS 331301 – KSIĘGOWY.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Na podstawie Dz.U. 2014 poz. 768 – Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych uzyskują Państwo uprawnienia do samodzielnego prowadzenia Księgowości Przedsiębiorstw rozliczających się w oparciu o Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów.

Cel szkolenia:


Celem Kursu jest przygotowanie bądź uzupełnienie wiedzy, poszerzenia kwalifikacji zawodowych Uczestników o szereg elementów wymaganych na stanowiskach księgowych. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób prowadzić księgowość firmy przy wykorzystaniu narzędzia, jakim jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, jakie ewidencje i w jaki sposób należy prowadzić, w jaki sposób klasyfikować i ewidencjonować koszty, w jaki sposób rozliczyć się z fiskusem z różnych podatków. Poznają Państwo także zasady odliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i wiele innych bardzo przydatnych wskazówek. Program Szkolenia wraz z harmonogramem stworzyliśmy przy współpracy z Biegłymi Rewidentami, Głównymi Księgowymi.

Forma szkolenia:


Kurs oparty jest na praktycznych ćwiczeniach oraz warsztatach na Programach: Symfonia oraz Płatnik, co czyni zajęcia efektywnymi, ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia. Szkolenie prowadzone jest od podstaw przystępnym językiem. Nasi Trenerzy to nietylko Specjaliści wybitnej klasy, ale również Praktycy potrafiący doskonale przekazać posiadaną wiedzę, co jest udokumentowane w ankietach ewaluacyjnych oraz uzyskanych Referencjach.

Grupa docelowa:


Kurs skierowany jest zarówno do osób nie posiadających wiedzy z zakresu księgowości, jak również tych, które pracują już na stanowiskach księgowych. Ofertę dedykujemy dla osób, które chciałyby samodzielnie rozliczać Mikro, Małe oraz Średnie Przedsiębiorstwa, jak również własne działalności gospodarcze.
Liczba godzin szkolenia: 56

Program szkolenia:


MODUŁ I: Przychody, ich rodzaje i sposób księgowania + Program Symfonia Mała Księgowość

 • Omówienie podziału przychodów:
  – ściśle związanych z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej
  – przychody, na zaistnienie których nie ma wpływu rodzaj prowadzonej działalności
 • Omówienie przychodów z działalności gospodarczej:
  – przychód ze sprzedaży towarów i usług,
  – przychód ze sprzedaży całości lub części składników majątku
  – dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia
  – różnice kursowe
  – otrzymane kary umowne
  – odsetki od środków na rachunkach bankowych
  – wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z wyjątkiem umorzonych pożyczek z funduszu pracy
  – wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,
  – wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej
  – przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, składników majątku
  – otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku

MODUŁ II: Koszty uzyskania przychodu, ich rodzaje i sposób księgowania + Program Symfonia Mała Księgowość

 • Omówienie kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej
 • Moment, w którym KOSZT zostanie uznany za koszt uzyskania przychodu.
 • Omówienie metody kasowej oraz metody memoriałowej

MODUŁ III: Ustawa o VAT

 • Podatek od towarów i usług podatkiem pośrednim
 • Zwolnienia podmiotowe oraz zwolnienia przedmiotowe
 • Zastosowanie kasy rejestrującej sprzedaży:
  – na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
  – na rzecz osób fizycznych – przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, nie na rzecz swojego przedsiębiorstwa
  – na rzecz rolników ryczałtowych
 • Sankcje za niedopełnienie obowiązku zainstalowania kasy
 • Zakończenie użytkowania kasy

MODUŁ IV: Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

 • Terminy złożenia wniosku
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej
 • Księgi przychodów i rozchodów
 • Sposób prowadzenia księgi przez podatników nie będących rolnikami
 • Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Dowody księgowe
 • Ewidencje i rejestry

MODUŁ V: Rodzaje ewidencji + Program Symfonia Mała Księgowość

 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Wartość początkowa środka trwałego
 • Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja sprzedaży, w przypadku jeżeli księga prowadzona jest poza miejscem wykonywania działalności
 • Karty przychodów pracowników
 • Wynagrodzenia pracowników
 • Ewidencja przebiegu pojazdów
 • Koszty podróży służbowych przedsiębiorcy i pracowników samochodami osobowymi nie będącymi środkami trwałymi

MODUŁ VI: Dowody księgowe + Program Symfonia Mała Księgowość

 • Dowody księgowe faktury , rachunki, faktury korygujące i noty korygujące, dowody zewnętrzne, dowody wewnętrzne
 • Przykłady prawidłowo sporządzonego dowodów księgowych
 • Ewidencjonowanie podstawowych zdarzeń gospodarczych w kpir
 • Przychód ze sprzedaży towarów handlowych, wyrobów i usług oraz pozostałych przychodów
 • Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż,
 • Zakup towarów handlowych i materiałów oraz koszty uboczne zakupu (koszty transportu, ubezpieczenia, załadunku i rozładunku),
 • Koszty reprezentacji i reklamy,
 • Koszty wynagrodzeń,
 • Pozostałe wydatki

MODUŁ VII: Podsumowanie zapisów miesięcznych oraz zamknięcie księgi na koniec roku + Program Symfonia Mała Księgowość

 • Ustalenie dochodu za rok podatkowy
 • Sporządzenie deklaracji PIT 5
 • Sporządzenie deklaracji PIT 4
 • Sporządzenie deklaracji VAT

MODUŁ VIII: Program Symfonia Mała Księgowość – ćwiczenia praktyczne:

 • Zakup towarów handlowych
 • Otrzymanie noty korygującej
 • Ubezpieczenie transportu
 • Obiad z kontrahentem
 • Kara za nieterminowa płatności
 • Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
 • Sprzedaż na rzecz innego przedsiębiorcy
 • Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
 • Sprzedaż własnych wyrobów

MODUŁ IX: Obowiązek opłacania składek przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • Składki obowiązkowe i dobrowolne
 • Podstawa wymiaru składek
 • Obowiązek opłacania składek , w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie miesiąca
 • Przerwa w opłacaniu składek

MODUŁ X: Program PŁATNIK – zasady i opis działania

 • Sporządzanie deklaracji w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Sporządzanie deklaracji za pracowników

MODUŁ XI: Ewidencjonowanie składek w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów + Program Symfonia Mała Księgowość

MODUŁ XII: Inne zdarzenia gospodarcze w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów + Program Symfonia Mała Księgowość

 • Świadczenia w naturze
 • Barter
 • Leasing
 • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy

Certyfikat:


Kurs jest Akredytowany przez Kuratora Oświaty. Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej: „Książka Przychodów i Rozchodów w oparciu o Programy: Symfonia oraz Płatnik” wraz z wymienionym programem. Dodatkowo istnieje możliwość podejścia do Egzaminu, po jego zdaniu uzyskują Państwo Certyfikat z kodem wg klasyfikacji zawodu MPiPS 331301 – KSIĘGOWY.


7 dni praktycznych warsztatów ze Specjalistą – Praktykiem, liczne autorskie materiały szkoleniowe (segregator dokumentów księgowych), PENDRIVE z Programami: Symfonia oraz Płatnik, Rozporządzeniami, Ustawami, catering bez ograniczeń – kawa, herbata, ciastka, możliwość podejścia do Egzaminu,  Bezpłatne Doradztwo Poszkoleniowe, komfortowe warunki nauczania.

Zapytaj o więcej informacji:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Spotkania wzbogaciły moją wiedzę na temat Księgi Przychodów i Rozchodów, jak również potrzebnego w pracy Płatnika. W czasie szkoleń można było liczyć na wykładowców, na ich kompetentną pomoc. Nasze pytania były „maglowane” dopóty, dopóki wszyscy zrozumieli.

Anna Małek
Uczestniczka szkoleń księgowych

Kurs został przygotowany i przeprowadzony na bardzo wysokim poziomie, zasługuje na pozytywną ocenę zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Osoba prowadząca kurs wykazała się ogromną wiedzą z omawianej tematyki, a także zdolnościami przekazania wiedzy w zrozumiały i czytelny sposób.

Alwira Chrobak
Właściciel P.W. „GLEJT”, Gdańsk

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie i zasługuje na pozytywną ocenę pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Osoby prowadzące szkolenie wykazały się ogromną wiedzą z omawianej tematyki, jak również zdolnościami przekazania tej wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały. Z całą pewnością mogę polecić Centrum Doradczo-Szkoleniowe jako profesjonalny i rzetelny ośrodek szkoleniowy.

Andrzej Drania
Kancelaria Adwokacka, Gdynia

Kurs przeprowadzono z należytą starannością i z pełnym profesjonalizmem, zgodnie z wytyczonym programem.. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, dzięki czemu Pracownik zdobył wiedzę i praktyczne umiejętności.

Piotr Wysocki
Właściciel PAW Systemy Zabezpieczeń, Rumia

Polecam i zachęcam do korzystania ze szkoleń organizowanych przez CDS ze względu na fachowe przygotowanie, a także miłą atmosferę.

Anna Kowalska
Uczestniczka szkolenia

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress