Głównym punktem odniesienia w tym szkoleniu są role i pozycje wykonawcy i inwestora, w prowadzeniu sporów i skutecznego zgłaszania roszczeń w kontrakcie budowlanym, prowadzonym wg procedury FIDIC.

Specyfika procesu budowlanego, charakteryzująca się typowymi cechami, a zatem: niepowtarzalnością zadań, limitem czasowym na ich realizację, ograniczonym budżetem oraz wpływem czynników zewnętrznych, ma istotny wpływ na zakres zobowiązań stron umowy o roboty budowlane. Powoduje to, zmiany w trakcie realizacji, błędy projektowe, nowe wymagania inwestora, opóźnienia w dostawach sprzętu, materiałów itp. W rezultacie, pomiędzy stronami umowy powstaje cały szereg wzajemnych roszczeń oraz sytuacji spornych, dotyczących poziomu wynagrodzenia, wydłużenia czasu realizacji, czy też odmiennych interpretacji zakresu wzajemnych zobowiązań. Jednym ze sposobów ograniczenia bądź eliminacji tych problemów jest procedura FIDIC wykorzystywana przy realizacji projektów budowlanych, która coraz częściej, staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji. Ustalone przez FIDIC warunki kontraktów mają w założeniu utrzymać równowagę między wymaganiami i interesami zamawiających i wykonawców. Równomiernie też dzielą między obie strony obowiązki i odpowiedzialność. Praktyka często nie potwierdza takiego stanu rzeczy. Co stanowi w tym zakresie barierę? Dlaczego stosowanie polskiego prawa i tzw. „utarte” zwyczaje w relacjach z wymogami procedury FIDIC iskrzą i zgrzytają?  W jaki sposób korzystać z procedury, by ewentualne roszczenia, powstałe w procesie realizacji projektu budowlanego, zapewniły nam rzetelne wynagrodzenie za wykonaną pracę a także zrekompensowały ewentualne szkody.

Przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie:


 • ·Jak dobrze przygotować się do projektu?
 • Jak analizować i wyciągać wnioski z zapisów umowy, pełniących w czasie realizacji inwestycji rolę podstawowego dokumentu określającego nasze prawa i obowiązki?
 • Jakie umiejętności musi opanować nasza kadra budowlana, by zapewnić skuteczne sformułowanie i dochodzenie naszych roszczeń?
 • Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp?
 • Na bazie, jakich procedur zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu zgłaszania roszczeń, ich szacowania, podejmowania sporów i doprowadzenia do ich wyegzekwowania?
 • Jak zapewnić odpowiedni przepływ informacji w tym zakresie?
 • W jaki sposób uniknąć przeterminowania naszych roszczeń oraz jak podtrzymywać zasadność roszczeń po odrzuceniu ich przez inżyniera kontraktu?

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia, będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie zaawansowania kontraktu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych.

Dla kogo jest to szkolenie:

Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z swoich uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu.

Uczestnicy: Kadra zarządzająca, inżynieryjno-techniczna, służby finansowe, obsługa prawna – w szczególności odpowiedzialna za realizację kontraktów.

Dotyczy to relacji: Zamawiający – Inżynier – Wykonawca

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny (ponad 100 stronicowy) skrypt – podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień, dotyczących praktycznych aspektów procedur prowadzenia sporów i roszczeń, będący pomocą w praktycznym stosowaniu procedury FIDIC w procesie budowlanym.. Materiały szkoleniowe będą zawierały także zestaw wzorów dokumentów, pism i wniosków, niezbędnych na poszczególnych etapach oceny sytuacji stwarzającej podstawę do notyfikacji, szacowania, czyli wyceny oraz egzekwowania roszczeń.

Szczegółowy Program Szkolenia:

Wprowadzenie: Relacje zobowiązaniowe w umowie o roboty budowlane

 • Definicje roszczeń i sporów wg FIDIC i Kc.
 • Umowy obmiarowe, ryczałtowe oraz mix – konsekwencje roszczeniowe
 • Kontraktowe podstawy składania roszczeń
 • Uprawnienia Inwestora i Wykonawcy w zakresie prowadzenia sporów i zgłaszania roszczeń
 • Procedury  Subklauzuli 2.5 i 20.1 FIDIC, w sprawach roszczeń.

Potencjalne źródła roszczeń w kontraktach FIDIC

 • Umowa (warunki Kontraktu)
 • Harmonogram robót
 • Warunki płatności
 • Przekazanie placu budowy
 • Błędy projektowe
 • Zmiany prawa
 • Warunki geologiczne, terenowe
 • Przykłady zapisów umownych mogących skutkować roszczeniami
 • Ćwiczenie: (Typowe ryzyka w procesie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej –
 • mogące skutkować roszczeniami)

Etapy w procedurze roszczeniowej:

 • Powiadomienie o roszczeniu, roszczenie przejściowe i roszczenie ostateczne
 • Roszczenia terminowe i o dodatkową zapłatę
 • Rola i pozycja Inżyniera Kontraktu w procedurach roszczeniowych
 • Umowny podział ryzyka pomiędzy stronami kontraktu
 • Przykłady procedur / wzory dokumentów
 • Ćwiczenie: przykłady pism w zakresie powiadamiania o roszczeniach

Tworzenie dokumentacji potencjalnych roszczeń

 • Dokumentowanie błędów w danych od zamawiającego
 • Kategorie zdarzeń i postępowanie w przypadku ich ujawnienia
 • Nieprzewidywalne warunki fizyczne
 • Roszczenia z tytułu ubezpieczeń
 • Wykopaliska – procedura postępowania po ujawnieniu wykopalisk

Potencjalne przyczyny roszczeń z tytułu zmian wprowadzonych przez Zamawiającego

 • Formalne podstawy zmian (umowa, PZP)
 • Osoby uprawnione do wprowadzania zmian
 • Roboty zamienne / roboty dodatkowe
 • Roboty uzupełniające
 • Nieistotne zmiany w projekcie budowlanym
 • Rewaloryzacja

Klauzule szczególnie podatne na występowanie potencjalnych roszczeń

 • Obmiar robót i płatności
 • Umowne zasady rozliczania robót
 • Umowne warunki płatności
 • Gwarancja zapłaty
 • Następstwa zawieszenia robót
 • Następstwa zmian w prawie
 • Przeszkoda w próbach końcowych
 • Przejęcie robót przez Zamawiającego
 • Przejęcie a pozwolenie na użytkowanie
 • Przejecie przez użytkowanie
 • Odmowa przejęcia
 • Następstwa zdarzeń będących ryzykiem Zamawiającego
 • Następstwa siły wyższej
 • Test: „Twoja sylwetka zawodowa”

Działania Wykonawcy w przypadku roszczeń Zamawiającego

 • Powody roszczeń Zamawiającego
 • Zabezpieczenie wykonania
 • Program zapewnienia, jakości
 • Roszczenia z tytułu kar umownych
 • Skutki opóźnień w zakresie usunięcia wad
 • Solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie podwykonawców

Błędy związane z roszczeniami, które popełniamy najczęściej

 • Zakończenie szkolenia

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy CDS (Gdynia, Plac Kaszubski 8/207) lub miejsce wskazane przez Klienta.

Termin szkolenia: 18.06.2016 r.

Gwarantujemy Wysoko Wykwalifikowaną Kadrę Trenerską,
mającą doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleniowych.

fidic

Włodzimierz Gawroński
– Prowadzący Szkolenie

Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach: zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, prawa budowlanego, procedury FIDIC, prawa europejskiego, analizy Due diligence, pozyskiwania funduszy UE i standardami PRINCE 2 oraz PMI. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy.

Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem magistra, Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z tytułem magistra, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA. (Master of Business Administration). Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”, ekspert bankowy ds. UE i jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami i ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem standardu PRINCE 2 w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem oraz anty korupcji. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest trenerem biznesu.

Szkolenia dedykowane w tym: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, PRINCE 2, PMI, PCM, FIDIC. Prowadził z tego zakresu wiele szkoleń, między innymi dla: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Skarbu, Banku PKO BP, Związku Miast Polskich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Projektów Europejskich przy MRR, miast: Konin, Lublin, Szczecin, Jelenia Góra, Białystok, Poznań, Firm Produkcyjnych, Budowlanych i Deweloperskich itd.

Szkolenia dedykowane: FIDIC
Prowadził z tego zakresu wiele szkoleń, między innymi dla firm: Grupa Inżyniera (Kontraktu) „Energo- Pomiar Gliwice”, Budowa Bloku Łagisza 640 MW, Mota Engil, Hochtief, Firma: MERCURY ENGINEERING POLSKA ( cykl szkoleń dla wszystkich oddziałów Firmy), Sp. z o.o. AGRO-MAN Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych WSCHÓD Sp. z o.o., WYG International Sp. z o.o. – firma prowadząca największe kontrakty FIDIC w Polsce – inwestycje komunikacyjne z Europejskiego Funduszu Spójności ), PAIiIZ, GDDKiA, ASTINO, Nickel, Biatel, B4, itd.

Projekty specjalne
Autor i współautor 17 pozytywnie rozpatrzonych projektów kierowanych do funduszy pomocowych Komisji Unii Europejskiej, m.in.: Allan (Strategia Funduszy Regionalnych), Typin (Telematic Young People in Network), Cyber Skills (Cybernetyczne umiejętności); Autor i współautor 6 pozytywnie rozpatrzonych projektów finansowanych z linii Banku Światowego i Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju; między innymi: Inkubatora Przedsiębiorczości, Funduszu Kredytowego dla MSP, Centrum Wiedzy o Biznesie, koncepcji Parku Technologicznego itp.

Formularz zgłoszenia:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Szkolenie, pod względem organizacyjnym, było przeprowadzone w profesjonalny sposób. Zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie przez Wykładowców posiadających głęboką wiedzę merytoryczną popartą dużym doświadczeniem praktycznym.

Falk Rohmberger
Dyrektor Techniczny MAX-BÖGL Polska Sp. z o.o., Szczecin

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone było na bardzo wysokim poziomie zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Osoba prowadząca zajęcia wykazała się ogromna wiedzą z omawianej tematyki oraz łatwością w jej przekazywaniu.

Grzegorz Sawicki
Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu OL-TRANS Olgierd Hewelt, Mrzezino

Pracownicy biorący udział w szkoleniu potwierdzają fachowe, merytoryczne przygotowanie osób prowadzących, wnikliwie opracowane materiały szkoleniowe oraz dobrą organizację całości przedsięwzięcia.

Dobrosława Kroll
JAXA-POL Sp. z o.o., Poznań

Zdobyta wiedza ugruntowała mi znajomość teoretycznych procedur budowlanych(…)Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały z przytaczaniem i porównywaniem przykładów bezpośrednio z praktyki prowadzącego zajęcia. Oceniam bardzo dobrze przygotowanie szkolenia i merytoryczne prowadzenie zajęć.

Krystian Lindstaedt
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo KRYSTEL, Kościerzyna

Profesjonalna organizacja, kompleksowo przygotowane materiały szkoleniowe oraz stały nadzór nad przebiegiem szkolenia przez przedstawiciela firmy, panią Annę Kisicką dodatkowo podniosły jakość wykonywanej usługi.

Ewa Cekała
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych MADRO Robert Madziński, Gdańsk

Z przyjemnością rekomendujemy Centrum Doradczo-Szkoleniowe jako kompetentnego organizatora szkoleń.

Artur Rygalik
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o.o. Poznań

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress