Uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymują Certyfikat „Warunki Kontraktowe FIDIC ” wraz z wymienionym pełnym programem
oraz asygnacją Trenera-Niezależnego Konsultanta FIDIC.

Udział w Szkoleniu potwierdza Państwa kompetencje w zarządzaniu inwestycjami wg Procedur FIDIC

– co jest niezbędne przy składaniu ofert do przetargów na inwestycje dofinansowywane przez UE.

Cel szkolenia:


 Szkolenie ma na celu profesjonalnie przygotować uczestników procesu inwestycyjnego (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej. Ponadto Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg Warunków Kontraktowych FIDIC, zastosowania metod i technik zarządzania projektami.

Forma szkolenia:


 Szkolenie prowadzone w formie praktycznych warsztatów, co czyni zajęcia ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia.

Grupa docelowa:


 Osoby znające podstawy procedur FIDIC, chcące uzyskać poszerzoną wiedzę z zakresu przepisów warunków kontraktowych FIDIC w powiązaniu z szerokim kompendium wiedzy dotyczącej zarządzania projektami i umiejętnościami negocjacyjnymi oraz regulacjami unijnymi.

Liczba godzin szkolenia: 16

Program szkolenia:


 Moduł I: Wprowadzenie

 • Podmioty Kontraktu; pozycja w Kontrakcie – kryteria wyboru pozycji
 • Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (wady i zalety, konflikt interesów) w realizacji Projektu – studia przypadków
 • Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania skrajne i optymalne, modelowanie uprawnień
 • Zasady i metodyka współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy i
 • Inżyniera w ramach Kontraktu
 • Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
 • Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych
 • Prawo budowlane, prawo cywilne, prawo zamówień publicznych

Moduł II: Warunki szczegółowe FIDIC

 • Tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, żółtym FIDIC-u – studia przypadków
 • Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC
 • Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ – ćwiczenie
 • Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla inwestycji infrastrukturalnej –wymogi unijne najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
 • Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
 • Przegląd dokumentów Kontraktu
 • FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i usługi

Moduł III: „Czerwona książka”, „Żółta książka”, „Srebrna książka” w relacji do metod i technik zarządzania projektami

Moduł IV: Szczegółowe omówienie Klauzul i Subklauzul

 • Kontraktu Inżyniera – ćwiczenie
 • Harmonogramu realizacyjnego Projektu
 • Wymogów synchronizacji budżetu i harmonogramu
 • Metodyki monitorowania, raportowania
 • Ubezpieczenia Kontraktu
 • Raporty, oceny, analizy
 • Rozliczanie kontraktów – wymogi FIDIC a wymagania prawa unijnego

Moduł V: FIDIC a praktyczne wymogi prawa polskiego w odniesieniu do uprawnień i obowiązków Wykonawcy Kontraktu

 • Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne
 • Prawo zamówień publicznych
 • Akty wykonawcze i wytyczne

Moduł VI: FIDIC w projektach unijnych

 • Zakres i reguły stosowania
 • Standardy FIDIC w projektach unijnych
 • Zakres i reguły stosowania
 • Wymogi formalne poszczególnych programów
 • Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych

Moduł VII: Błędy, porażki – przyczyny i skutki na tle zasad i technik skutecznych negocjacji

 • Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach
 • Faza przygotowania projektu – kontrakty PPP i koncesyjne
 • Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
 • Faza rozliczania – istota formuł waloryzacyjnych i praktyka ich stosowania

Moduł VIII: Metodyka diagnozowania i naprawy błędów

 • Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

Moduł IX: Zmiany i roszczenia

 • Procedura zmian w fazie realizacji projekt
 • Subklauzula 20.1 – sposoby korzystania z możliwości zgłaszania roszczeń
 • Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie

Moduł X: Negocjacje w procedurze FIDIC

 • Jak powinien się przygotować Inżynier Kontraktu podejmując negocjacje:
  – ze stronami Kontraktu
  – z Samorządem
  – z Instytucją Pośredniczącą (fundusze europejskie)

Moduł XI: Firma – jako wykonawca

Moduł XII: Instytucja – jako Inżynier Kontraktu

Moduł XIII: Pozycjonowanie pełnionych ról w kontrakcie – wnioski praktyczne

Moduł XIV: Podsumowanie szkolenia i sesja informacji zwrotnej

Certyfikat:


Uczestnicy po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymują Certyfikat „Warunki Kontraktowe FIDIC w Procesie Inwestycyjnym” wraz z wymienionym pełnym programem.


Miejsce szkolenia: Siedziba firmy CDS (Gdynia, Plac Kaszubski 8/207) lub miejsce wskazane przez Klienta.

Gwarantujemy Wysoko Wykwalifikowaną  Kadrę  Trenerską,
mającą doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleniowych.

fidic

Włodzimierz Gawroński
– Prowadzący Szkolenie

Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach: zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, prawa budowlanego, procedury FIDIC, prawa europejskiego, analizy Due diligence, pozyskiwania funduszy UE i standardami PRINCE 2 oraz PMI.  Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy.

Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem magistra, Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z tytułem magistra, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA. (Master of Business Administration). Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”, ekspert bankowy ds. UE i jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami i ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem standardu PRINCE 2 w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem oraz anty korupcji. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest trenerem biznesu.

Szkolenia dedykowane w tym: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM,  PRINCE 2, PMI, PCM, FIDIC. Prowadził z tego zakresu wiele szkoleń, między innymi dla: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Skarbu, Banku PKO BP, Związku Miast Polskich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Projektów Europejskich przy MRR, miast: Konin, Lublin, Szczecin, Jelenia Góra, Białystok, Poznań, Firm Produkcyjnych, Budowlanych i Deweloperskich itd.

Szkolenia dedykowane: FIDIC
Prowadził z tego zakresu wiele szkoleń, między innymi dla firm: Grupa Inżyniera (Kontraktu) „Energo- Pomiar Gliwice”, Budowa Bloku Łagisza 640 MW, Mota Engil, Hochtief, Firma: MERCURY ENGINEERING POLSKA ( cykl szkoleń dla wszystkich oddziałów Firmy), Sp. z o.o. AGRO-MAN Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych WSCHÓD Sp. z o.o.,  WYG International Sp. z o.o. – firma prowadząca największe kontrakty FIDIC w Polsce – inwestycje komunikacyjne z Europejskiego Funduszu Spójności ), PAIiIZ, GDDKiA, ASTINO, Nickel, Biatel, B4, itd.

Projekty specjalne
Autor i współautor 17 pozytywnie rozpatrzonych projektów kierowanych do funduszy pomocowych Komisji Unii Europejskiej, m.in.: Allan (Strategia Funduszy Regionalnych), Typin (Telematic Young People in Network), Cyber Skills (Cybernetyczne umiejętności); Autor i współautor 6 pozytywnie rozpatrzonych projektów finansowanych z linii Banku Światowego i Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju; między innymi: Inkubatora Przedsiębiorczości, Funduszu Kredytowego dla MSP, Centrum Wiedzy o Biznesie, koncepcji Parku Technologicznego itp.

Formularz zgłoszenia:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Z satysfakcją i przyjemnością rekomendujemy Centrum Doradczo-Szkoleniowe z Gdyni jako kompetentnego i efektywnego organizatora szkoleń.

Michał Jaworski
Członek Zarządu, Międzynarodowy Port Lotniczy im. J.P.II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Szkolenie, pod względem organizacyjnym, było przeprowadzone w profesjonalny sposób. Zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie przez Wykładowców posiadających głęboką wiedzę merytoryczną popartą dużym doświadczeniem praktycznym.

Falk Rohmberger
Dyrektor Techniczny MAX-BÖGL Polska Sp. z o.o., Szczecin

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone było na bardzo wysokim poziomie zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Osoba prowadząca zajęcia wykazała się ogromna wiedzą z omawianej tematyki oraz łatwością w jej przekazywaniu.

Grzegorz Sawicki
Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu OL-TRANS Olgierd Hewelt, Mrzezino

Pracownicy biorący udział w szkoleniu potwierdzają fachowe, merytoryczne przygotowanie osób prowadzących, wnikliwie opracowane materiały szkoleniowe oraz dobrą organizację całości przedsięwzięcia.

Dobrosława Kroll
JAXA-POL Sp. z o.o., Poznań

Zdobyta wiedza ugruntowała mi znajomość teoretycznych procedur budowlanych(…)Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały z przytaczaniem i porównywaniem przykładów bezpośrednio z praktyki prowadzącego zajęcia. Oceniam bardzo dobrze przygotowanie szkolenia i merytoryczne prowadzenie zajęć.

Krystian Lindstaedt
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo KRYSTEL, Kościerzyna

Profesjonalna organizacja, kompleksowo przygotowane materiały szkoleniowe oraz stały nadzór nad przebiegiem szkolenia przez przedstawiciela firmy, panią Annę Kisicką dodatkowo podniosły jakość wykonywanej usługi.

Ewa Cekała
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych MADRO Robert Madziński, Gdańsk

Z przyjemnością rekomendujemy Centrum Doradczo-Szkoleniowe jako kompetentnego organizatora szkoleń.

Artur Rygalik
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o.o. Poznań

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress