Kilka słów o szkoleniu:

Skuteczne zarządzanie projektami B+R, stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów i osiągania zakładanych celów na konkurencyjnym obszarze biznesu, nowoczesnej administracji czy też forum społecznego działania. Projekty B+R, to, konfrontacja, innowacyjnego pomysłu zweryfikowanego w procesie badawczym z praktyczną oceną jego potencjału biznesowego.  Powodzenie, takiego projektu uwarunkowane jest, zarówno wiedzą teoretyczną, praktyką biznesową a także intuicją menadżerską i wyczuciem skali podejmowanego ryzyka. Podstawowym celem tego szkolenia, jest umożliwienie jego uczestnikom, zdobycia takiej wiedzy i opanowania umiejętności, które pozwolą im, na stopniowe stawanie się specjalistą ds. projektów B+R.

Jednym z warunków do sukcesu w tym zakresie jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania projektami i umiejętności praktycznego działania w stosowaniu własnej wypracowanej w oparciu o typowe standardy, metodyki, pozwalającej skutecznie realizować projekty.  Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie obszary wiedzy dotyczącej zarządzania projektami B+R a w szczególności:

 • Opanowanie procedur i technik inicjowania projektu oraz definiowania problemu badawczego
 • Umiejętnym wyznaczeniu celów projektu,
 • Przygotowaniem jednoznacznie określonych warunków zainicjowania projektu,
 • Wybranie wariantu realizacji wraz z planem B,
 • Elastycznym reagowaniem na zmiany w otoczeniu projektu (reguły tolerancji w procesie
 • realizacji projektu, nadzór nad zmianami w planie,
 • Zarządzanie zakresem (identyfikacja, rozdział, kontrola i weryfikacja).
 • Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami:
 • Zarządzania czasem (zależności, terminowość, kolejność, spójność działań),
 • Zarządzania kosztami (kontrola realizacji budżetu -podejście procesowe), zarządzanie, jakością (walidacja dostaw, przeglądy projektu),
 • Zarządzania ryzykiem oraz utrzymania założonego poziomu, jakości projektu.
 • Omówione zostaną i przećwiczone na bazie studiów przypadków metody i procedury:
 • Zarządzania zasobami ludzkimi (pozyskiwanie zasobów, rozwój kompetencji, zarządzanie
  Relacjami) · zarządzania komunikacją i ryzykiem -podejście procesowe”
 • Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego.

Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • Czym jest projekt B+R, na czym polegają jego cechy charakterystyczne na tle typowych projektów biznesowych i co z tego wynika dla praktyki realizacyjnej?
 • Co jest najistotniejsze w zarządzaniu projektem, B+R?
 • Czym są i na czym polegają standardy zarządzania projektami?
 • W jakich warunkach standardy należy modyfikować wraz z zmieniającymi się warunkami realizacji projektu?
 • Jak wykorzystywać w praktyce wiedzę dotyczącą procesów biznesowych w projekcie B+R?
 • Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?,
 • Za pomocą, jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych?
 • Jak znaleźć partnera naukowego/biznesowego do realizacji projektu B+R,?
 • W jaki sposób rozpoznawać oczekiwania partnerów biznesowych?
 • Jak pozyskać i rozpoznawać oczekiwania partnerów naukowych?
 • Na czym polega budowanie konsorcjum naukowo-przemysłowego
 • Z czego najczęściej, wynikają kłopoty i porażki projektów?
 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?
 • Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?

Korzyści dla uczestników:


Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy.

Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Jak korzystać z podstawowych koncepcji, umiejętności i technik zarządzania projektem?
 • Dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu.
 • Opracowywać strukturę podziału pracy; ·Stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać pozytywne efekty; ·Szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik.
 • Opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu.

Uczestnik po szkoleniu powinien:


 • Potrafić założyć nowy projekt i utworzyć zespół realizacyjny – typu: nauka + biznes
 • Zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektu
 • Zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami
 • Ustalać harmonogram realizacji zadań
 • Zdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu
 • Zidentyfikować ryzyka projektu i przygotować zestaw działań zaradczych
 • Zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania
 • Przedstawić przekonującą wizję projektu, w ciągu 5 minutowej prezentacji

Adresaci szkolenia:


Program przeznaczony jest dla pracowników naukowych, specjalistów oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych, obecnych i przyszłych kierowników projektów, menedżerów laboratoriów, członków grup projektowych, zamierzających realizować projekty B+R.

Metody pracy zastosowane podczas szkolenia:


Szkolenie prowadzone będzie, aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów będących w fazie przygotowania lub wdrożenia. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Częścią szkolenia są praktyczne warsztaty w zakresie ważniejszych zagadnień. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.


Ważne:

Uczestnicy szkolenia otrzymają 120 stronicowy Skrypt Szkoleniowy, opracowany z uwzględnieniem specyfiki warunków realizacji projektów B+R w Polsce i wymogów, EU, który ( mamy taką nadzieję) w sposób jasny i funkcjonalny pomoże w praktycznym wykorzystywaniu w realizowanych w przyszłości projektach, przez biorących udział w szkoleniu.

Program szkolenia:


Moduł I

1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem

 • Mity na temat metodyk zarządzania projektami B+R,  a tzw. zdrowy rozsądek
 • Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów, w tym B+R
 • Analiza problemu i celów projektu B+R-  uzasadnienie biznesowe.
 • Cykl życia projektu – fazy projektu – etapy techniczne i etapy zarządcze

2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem

 • Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
 • Bariery administracyjne, decyzyjne i kompetencyjne w przypadku projektów B+R.
 • Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
 • Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
 • Cele projektu – ćwiczenie
  – Obszary zarządzania projektami
  – Programy, projekty i operacje
  – Typy projektów
  – Czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
  –  Warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem

3. Inicjowanie projektu – Obszary w zarządzaniu projektem B+R

 • Konspekt Projektu – Matryca priorytetów
 • Przygotowanie założeń projektu – ćwiczenie praktyczne
 • Planowanie
 • Konstruowanie projektu
  – Strategiczne decyzje projektu
  – Uzasadnienie biznesowe
  – Dokument inicjacji projektu – omówienie i ćwiczenie

Ćwiczenie: Planowanie czasu w projekcie

Obszary ryzyka prawnego, finansowego, proceduralnego i operacyjnego w projekcie B+R– teoria i rzeczywistość – studia przypadków z polski i europy

Typy ryzyka – ogólna charakterystyka obszarów ryzyka w projekcie B+R– ryzyka typowe i specyficzne –studia przypadków

Moduł II

Planowanie formy prawnej oraz modelu biznesowego wdrażania i ochrony praw do innowacji.
Pojęcie modelu biznesu, jako koncepcja, która pośredniczy między rozwojem
technologii a kreowaniem wartości ekonomicznej

Wprowadzenie:

Co nam „mówi” teoria a co polskie prawo na temat modeli biznesowych dla projektów B+R?

 • Model innowacji „pchanej”
 • Model innowacji „ciągnionej”
 • Model powiązany (sprzężeniowy),
 • Model równoległy
 • Model systemu zintegrowanego opartego na sieciowych powiązaniach

Klasyczne modele biznesowe realizacji projektów B+R – wady i zalety
1) usługi na zlecenie,
2) dotacja badawcza z wykorzystaniem rezultatów przez biznes,
3) wspólne przedsięwzięcie,
4) spółka biznesu z uczelnią,
5) spółka B+R przedsiębiorstwa,
6) spin off z uczelni.

Jak chronić nasz projekt – formy prawne i organizacyjne?

Krótki przegląd form prawnych na tle ochrony wynikającej z prawa autorskiego, prawa ochrony własności intelektualnej
Start- up, sprzedaż praw własności – wady i zalety –
Kryteria wyboru licencjonowanie – skala premii licencyjnej
Alians strategiczny – model PPP Joint – venture – model spółki specjalnego przeznaczenia
Samodzielne wdrożenie – spin–off /spin-out

Przygotowania umów konsorcjów naukowo-badawczych najczęstsze błędy,
Umowy o realizację projektów B+R – pułapki i niedokładności w treści umów ( procedury zmian, waloryzacji i arbitrażu – rozwiązania prawne i organizacyjne, relacje właściciel pomysłu – realizator, w orzeczeniach i wyrokach sądowych – skutki praktyczne),

Moduł III

Plan wdrożenia i komercjalizacji
Wybór formy prawnej i organizacyjnej – start- up, spin-off i spin-out – lista kryteriów wyboru.
Wybór sposobu wdrożenia innowacji, rozważenie ewentualności znalezienia partnera biznesowego – studia przypadków
Przygotowanie założeń i wstępnego harmonogramu – narzędzia realizacyjne
Ustalenie zasad finansowo – prawnych przebiegu procesów wdrożeniowych i zasad podziału korzyści

Analiza due diligence procesu przed wdrożeniowego – przegląd procedury – przykłady rozwiązań praktycznych
Inżynieria finansowa, strategie finansowania; fazy finansowania; źródła finansowania; finansowanie dla działających firm; korzystanie z usług pośredników i maklerów).

Analiza rynku, w tym potrzeb odbiorców, zagrożeń ze strony konkurencji oraz uwarunkowań otoczenia zewnętrznego
Tworzenie wstępnego zbioru danych z wykorzystaniem profesjonalnych firm badawczych lub zasobów Internetu:

Rodzaj potencjalnych nabywców – jak to robią w Dolinie Krzemowej i co się z tego da przenieść na nasz rynek?,

Użyteczność produktu w odniesieniu do ceny – stopy zwrotu z nakładów inwestycyjnych.
Przewidywanie reakcji klientów – ćwiczenie na trzech wybranych studiach przypadków.
Sposoby badania wielkości rynku dla innowacyjnych pomysłów – dobór metod i narzędzi do skutecznego pozyskiwania danych płynących z rynku.
Procedury dokonania optymalnego wyboru projektów mających największe szanse realizacji w warunkach rynkowych – studia przypadków


Miejsce szkolenia: Siedziba firmy CDS (Gdynia, Plac Kaszubski 8/207) lub miejsce wskazane przez Klienta.
Termin szkolenia: do uzgodnienia

Gwarantujemy Wysoko Wykwalifikowaną Kadrę Trenerską,
mającą doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleniowych.

fidic

Włodzimierz Gawroński
– Prowadzący Szkolenie

Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach: zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, prawa budowlanego, procedury FIDIC, prawa europejskiego, analizy Due diligence, pozyskiwania funduszy UE i standardami PRINCE 2 oraz PMI. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy.

Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem magistra, Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z tytułem magistra, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA. (Master of Business Administration). Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”, ekspert bankowy ds. UE i jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami i ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem standardu PRINCE 2 w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem oraz anty korupcji. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest trenerem biznesu.

Szkolenia dedykowane w tym: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, PRINCE 2, PMI, PCM, FIDIC. Prowadził z tego zakresu wiele szkoleń, między innymi dla: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Skarbu, Banku PKO BP, Związku Miast Polskich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Projektów Europejskich przy MRR, miast: Konin, Lublin, Szczecin, Jelenia Góra, Białystok, Poznań, Firm Produkcyjnych, Budowlanych i Deweloperskich itd.

Szkolenia dedykowane: FIDIC
Prowadził z tego zakresu wiele szkoleń, między innymi dla firm: Grupa Inżyniera (Kontraktu) „Energo- Pomiar Gliwice”, Budowa Bloku Łagisza 640 MW, Mota Engil, Hochtief, Firma: MERCURY ENGINEERING POLSKA ( cykl szkoleń dla wszystkich oddziałów Firmy), Sp. z o.o. AGRO-MAN Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych WSCHÓD Sp. z o.o., WYG International Sp. z o.o. – firma prowadząca największe kontrakty FIDIC w Polsce – inwestycje komunikacyjne z Europejskiego Funduszu Spójności ), PAIiIZ, GDDKiA, ASTINO, Nickel, Biatel, B4, itd.

Projekty specjalne
Autor i współautor 17 pozytywnie rozpatrzonych projektów kierowanych do funduszy pomocowych Komisji Unii Europejskiej, m.in.: Allan (Strategia Funduszy Regionalnych), Typin (Telematic Young People in Network), Cyber Skills (Cybernetyczne umiejętności); Autor i współautor 6 pozytywnie rozpatrzonych projektów finansowanych z linii Banku Światowego i Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju; między innymi: Inkubatora Przedsiębiorczości, Funduszu Kredytowego dla MSP, Centrum Wiedzy o Biznesie, koncepcji Parku Technologicznego itp.

Formularz zgłoszenia:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Z satysfakcją i przyjemnością rekomendujemy Centrum Doradczo-Szkoleniowe z Gdyni jako kompetentnego i efektywnego organizatora szkoleń.

Michał Jaworski
Członek Zarządu, Międzynarodowy Port Lotniczy im. J.P.II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Szkolenie, pod względem organizacyjnym, było przeprowadzone w profesjonalny sposób. Zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie przez Wykładowców posiadających głęboką wiedzę merytoryczną popartą dużym doświadczeniem praktycznym.

Falk Rohmberger
Dyrektor Techniczny MAX-BÖGL Polska Sp. z o.o., Szczecin

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone było na bardzo wysokim poziomie zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Osoba prowadząca zajęcia wykazała się ogromna wiedzą z omawianej tematyki oraz łatwością w jej przekazywaniu.

Grzegorz Sawicki
Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu OL-TRANS Olgierd Hewelt, Mrzezino

Pracownicy biorący udział w szkoleniu potwierdzają fachowe, merytoryczne przygotowanie osób prowadzących, wnikliwie opracowane materiały szkoleniowe oraz dobrą organizację całości przedsięwzięcia.

Dobrosława Kroll
JAXA-POL Sp. z o.o., Poznań

Zdobyta wiedza ugruntowała mi znajomość teoretycznych procedur budowlanych(…)Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały z przytaczaniem i porównywaniem przykładów bezpośrednio z praktyki prowadzącego zajęcia. Oceniam bardzo dobrze przygotowanie szkolenia i merytoryczne prowadzenie zajęć.

Krystian Lindstaedt
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo KRYSTEL, Kościerzyna

Profesjonalna organizacja, kompleksowo przygotowane materiały szkoleniowe oraz stały nadzór nad przebiegiem szkolenia przez przedstawiciela firmy, panią Annę Kisicką dodatkowo podniosły jakość wykonywanej usługi.

Ewa Cekała
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych MADRO Robert Madziński, Gdańsk

Z przyjemnością rekomendujemy Centrum Doradczo-Szkoleniowe jako kompetentnego organizatora szkoleń.

Artur Rygalik
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o.o. Poznań

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress