Cel szkolenia:


Przygotowanie zamawiających i wykonawców do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych poprzez zapoznanie uczestników z procedurami prawnymi i ekonomicznymi oraz z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej.

Forma szkolenia:


Szkolenie prowadzone w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.

Grupa docelowa:


Osoby indywidualne oraz pracownicy instytucji zamawiających i uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych chcących nabyć bądź poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ZP.

Liczba uczestników: od 8 do 14.
Liczba godzin szkolenia: 16

Program szkolenia:


 1. Zasady udzielania zamówień:
  – Uczciwa konkurencja oraz równe traktowanie wykonawców,
  – Bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
  –  Jawność,
  – Tryby przetargowe
 2. Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu:
  – Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie,
  – Uzupełnianie dokumentów,
  – Wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
  – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
 3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
  – Opis przedmiotu zamówienia,
  – Określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia
  – Wybór trybu postępowania,
  – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
  – Ogłoszenia.
 4. Tryby postępowania:
  – Ogłoszenia i zaproszenia,
  – Terminy,
  – Wadium,
  – Kwalifikacja wykonawców,
  – Negocjacje.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty:
  – Definicja oferty, forma oferty, treść oferty, oferta częściowa,
  – Termin złożenia oferty,
  – Termin związania ofertą,
  – Otwarcie ofert,
  – Oczywista omyłka pisarska, omyłka rachunkowa w obliczeniu ceny oferty,
  – Odrzucenie oferty,
  – Rażąco niska cena,
  – Kryteria oceny ofert,
  – Zawiadomienie o wyniku postępowania,
  – Unieważnienie postępowania,
  – Zawarcie umowy,
  – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
 6. Umowy o zamówienia publiczne:
  – Forma umowy,
  – Okres, na jaki można zawrzeć umowę,
  – Zmiany umowy,
  – Szczególny przypadek odstąpienia od umowy,
  – Unieważnienie umowy,
  – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 7. Środki ochrony prawnej:
  – Odwołanie: podmioty uprawnione do wnoszenia, zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
  – Skarga: podmioty uprawnione do wnoszenia.
 8. Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej:
  – Podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową.
  – Odpowiedzialność za naruszenie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
 9. Odpowiedzialność na gruncie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  – Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  – Odpowiedzialność karna.
 10. Planowane zmiany w systemie Zamówień Publicznych

Formularz zgłoszenia:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Było to kolejne szkolenie profesjonalnie zorganizowane dla naszej firmy przez Centrum Doradczo-Szkoleniowe, dlatego możemy polecić firmę jako znakomitego i skutecznego organizatora szkoleń.

Izabela Michniewska
Specjalista ds. Zasobów Ludzkich ALTADIS POLSKA S.A., Radom

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress